• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STUDENTÓW

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia. Z chwilą założenia konta w systemie IRK, do czasu dokonania pierwszej rejestracji na studia, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, rozumianej jako wyraźna czynność potwierdzająca, polegająca na założeniu konta w systemie IRK i wprowadzeniu swoich danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 4. Z chwilą dokonania pierwszej rejestracji na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia, prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów, a także prowadzenia postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub załatwienia spraw związanych z przyznaniem pomocy materialnej - na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do sprawowania władzy publicznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • otrzymywania oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności uczelni, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych w Uczelni, a także działalnością promocyjną i reklamową Administratora – na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • możliwości wykorzystania Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz w mediach społecznościowych - na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego - wyłącznie w celu zapewnienia studentom bezpieczeństwa na terenie Uczelni, ochrony mienia, a także, w przypadku niektórych pomieszczeń i ich bezpośredniej okolicy (np. serwerownie), w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y na studia - przez okres 2 lat,
  2. przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 i 4, jednak dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat od daty ukończenia studiów lub daty uprawomocnienia decyzji o skreśleniu z listy studentów,
  3. do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane - bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od nas:
  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. Otrzymania kopii danych osobowych,
  3. Sprostowania danych osobowych,
  4. Usunięcia danych osobowych,
  5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Przenoszenia danych osobowych,
  7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
  - w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.