• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia, semestr zimowy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

dietetyka, niestacjonarne, II stopnia

Szczegóły
Kod TTDXZ.NM.04
Jednostka organizacyjna Wydział Technologii Żywności
Kierunek studiów dietetyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania Cztery semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
31-120 Kraków
rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00 do 14:00
Adres WWW https://wtz.urk.edu.pl/
Wymagany dokument
  • dyplom
  Zadaj pytanie
Tura 2 (02.08.2022 00:00 – 17.08.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 01.08.2022 23:59)

Absolwent kierunku dietetyka nabywa kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej umożliwiające organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego, a także prowadzenie edukacji żywieniowej. Absolwent tego kierunku jest ponadto specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności i potraw. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w planowaniu żywienia różnych grup żywności i ocenie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia oraz sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach dietetyka w zakładach służby zdrowia, żywienia zbiorowego (catering), poradniach dietetycznych, jak również na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów/potraw dietetycznych, ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

WIĘCEJ INFORMACJI


Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.


Na I rok zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny.


Kierunki pokrewne
: brak.

Podjęcie studiów II stopnia na tym kierunku, po ukończeniu kierunku innego niż dietetyka będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich. W celu przeprowadzenia porównania efektów uczenia się i programu studiów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia suplementu w terminie do 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby Zespołu Rekrutacyjnego na Wydziale Technologii Żywności