• zaloguj się
  • utwórz konto

Solidarni z Ukrainą

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

inżynieria środowiska, stacjonarne, I stopnia

Szczegóły
Kod IISXZ.SI.07
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek studiów inżynieria środowiska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania Siedem semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545c
30-059 Kraków
d.hyzy@urk.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00 do 14:00
Adres WWW https://wisig.urk.edu.pl/index/site/5190
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 18.08.2022 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
    Tura 4 (05.08.2022 00:00 – 13.09.2022 23:59)

Absolwent kierunku inżynieria środowiska może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych; biurach projektowych prowadzących działalność z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa wiejskiego, hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego, rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznego unieszkodliwiania oraz składowania odpadów i innych; przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii środowiska; firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem; biurach planowania przestrzennego, przy realizacji planów infrastrukturalnych; Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie; instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej (m.in. w inspektoratach ochrony środowiska); fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z racjonalnym kształtowaniem i gospodarowaniem zasobami środowiska. Absolwent kierunku może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

WIĘCEJ INFORMACJI


Konkurs świadectw dojrzałości 

Obliczana jest średnia ważona z języka obcego i jednego przedmiotu zdawanego na maturze, według informacji zamieszczonych w tabeli 1

 

Tab. 1

Wynik przedmiotowy

Poziom podstawowy lub rozszerzony
jeden przedmiot do wyboru spośród:

Waga wyniku przedmiotowego (N)

W1

biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

4

JO

język obcy: angielski, francuski, hiszpański, łaciński i kultura antyczna, niemiecki, rosyjski, włoski

1

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego oblicza się według wzoru:

 

 

    WPK – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

     W1  – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

     JO   – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

      N    – waga wyniku przedmiotowego,

      S    – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,

            T    – bonus punktowy URK zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, nie dotyczy Kandydatów z Ukrainy